Antagning Musik och Kyrkomusik inför läsåret 2017-2018
För att bli antagen till någon av våra musik- eller kyrkomusikutbildningar behöver du göra antagningsprov.
Vid dessa prov kommer du att få göra spel- och/eller sångprov, samt musikteoretiska prov.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 15 april. Bekräftelseavgiften om 480 kr som inkluderar måltider och boende under antagningsdagarna sätts in på pg. 6 27 13-3 senast 15 april. Glöm inte att märka inbetalningen med K (för Kantors-/Orgellinjen) samt namn på den sökande. Ingen återbetalning av bekräftelseavgiften kan ske.

Om du önskar pianoackompanjemang på dina prov är vi tacksamma om du skickar noter så snart som möjligt. Märk noterna med den sökandes namn och skicka till:
Mellansels folkhögskola
Att: Eva Östman
Tingshusgatan 8
895 40 MELLANSEL

Kallelse till antagningsdagarna får du kring den 20 april, förutsatt att du betalt bekräftelseavgift.
Antagningsprov görs 25-26 april 2017 i Mellansel. Räkna med att vi börjar kl. 09.30 den 25/4 och är klara kl.15.00 den 26/4.

För mer information, se pdf-filer under denna länk >>
eller Studerande > Informationsmaterial kurser

 

Antagning Musiklinjen inför läsåret 2017-2018
Antagningsprov 2017 för Funk & Fusion, Rock samt Individual Gospel Program:
27 mars i Mellansel
2 maj i Stockholm
5 maj i Mellansel
(Välj ett av dessa datum på ansökningsblankett)

Sista dag för ansökan:
1 mars för prov den 27 mars
15 april för prov den 2 maj eller 5 maj

För antagningarna till Musiklinjen tas en bekräftelseavgift om 125 kr ut, som ska vara betald till pg nr 6 27 13-3 senast vid sista ansökningsdag. Glöm inte att märka inbetalningen med M (för Musiklinjen) samt namn på den sökande. Din ansökan är inte giltig och du blir inte kallad till prov om du inte betalt anmälningsavgiften. Ingen återbetalning av bekräftelseavgiften kan ske.
Du behöver bara betala en bekräftelseavgift även om du söker flera profiler eller instrument.
I Mellansel ingår fika och lunch i bekräftelseavgiften.

Efter sista ansökningsdag får du en kallelse till antagningsproven tillsammans med mer information. Kallelsen skickas ut senast 16 mars/25 april förutsatt du betalat din bekräftelseavgift.

För dig som behöver övernatta i samband med antagningarna i Mellansel finns den möjligheten mot avgift (dock ej Stockholm). Detta anmäler du när du fått kallelsen till ditt prov där det även finns mer information.

Obligatoriska låtar till antagningsprov 2 och 5 maj 2017>>
Listan med obligatoriska låtar skickas även till de sökande tillsammans med kallelsen.

Antagningsproven sker i två steg. Det första provet sker under förmiddagen och är ett spelprov där du tillsammans med kompgrupp bestående av våra musiklärare framför en eller två av de låtar du förberett från vår obligatoriska låtlista. Kompgruppen finns på plats under provet.

Om du gör ett godkänt spelprov, går du vidare till den andra delen, vilket innebär prov i musikteori (tonarter/förtecken, skalor, ackord, notvärden, tonnamn och oktavlägen, intervall, gehör), a vista-spel och intervju. Du får även spela din andra förberedda låt om du inte gjort det i steg ett.

Ditt spelprov på huvudinstrumentet är det viktigaste av provmomenten.

Antagningsbesked för antagna skickas med vanlig post. Reserver meddelas via mejl.
Den som inte gått vidare till proven i andra steget, kommer inte att finnas på vår reservlista och får inget skriftligt besked skickat efter proven.

 

Antagning Kyrkomusikerutbildningar
Kantorsutbildning samt Orgellinjen:

Antagningsdagar 2017:
25-26 april i Mellansel.

Sista ansökningsdag: 15 april.

Efter sista ansökningsdag får du en kallelse till de två obligatoriska introduktionsdagarna. Räkna med att vi startar kl. 09.30 dag ett och avslutar kl. 15.00 dag två. Båda dagar är obligatoriska för antagning. Under dessa dagar får du göra antagningsprov i orgel, piano, sång, ensembleledning samt teoritester. För mer ingående information om provens omfattning och innehåll, se pdf-fil Kantorsutbildning >>.
Här kan du se exempel på hur teoriprovet ser ut >>

För antagningarna till Kantorsutbildningarna och Orgellinjen tas en bekräftelseavgift om 480 kr ut, som ska vara betald till pg nr 6 27 13-3 senast 15 april. Märk inbetalningen med K (för Kantorsutbildning) samt namn på den sökande. Denna avgift innefattar mat och boende under antagningsdagarna. Din ansökan är inte giltig förrän vi fått in avgiften. Ingen återbetalning av bekräftelseavgiften kan ske.

Kallelse till prov skickas ut efter sista ansökningsdag förutsatt att du betalat din bekräftelseavgift.

Antagningsbesked får du den 15 maj.

Mer information
För ytterligare information kan du kontakta utbildningsledare Eva Östman här >>,
eller tel. 0661-65 44 01.

Se även pdf-filer under Studerande > Informationsmaterial kurser >>

Kantors och orgellinjen övningsexempel Teoriprov >>

Disposition orgel vid antagningsprov >>

Du gör din ansökan direkt på webben, se “Ansökan” i menyraden.

Du behöver Acrobat Reader för att kunna öppna blanketterna. Om den inte finns installerad på din dator kan du klicka här